Audio

Gatha Paath / Harigeet

Name Album Name Singer Guj Hin Other Lang PDF
Adhyatma Amrut Kalash Unknown Shri Basant Ji Taran Sanskrit
ChhahaDhhala_Arth Sahit Unknown Unknown
DravyaSangrah_Padyanuvad Dravya Sangrah Priya Saxena & Gaurav Jain
Ishtopadesh_Padyanuvad Ishtopadesh Padyanubad Unknown
KundKund Shatak_Sankalit 101 Gathaye Padyanubad PTST Priti Bhargav & Alka Sharma
Pravachansar_Padyanuvad Pravachansar Padyanubaad Sumant Mukharji & Jyoti Jain
Samaysar Gatha 001-100 Arth Sahit Unknown Unknown
Samaysar Gatha 101-205 Arth Sahit Unknown Unknown
Samaysar Gatha 206-311 Arth Sahit Unknown Unknown
Samaysar Gatha 312-415 Arth Sahit Unknown Unknown
Samaysar Kalash Padyanuvad Vol.01 Samaysar Kalash Padyanubaad Narendra Sharma, Gwalior & Jyoti Jain
Samaysar Kalash Padyanuvad Vol.02 Unknown Narendra Sharma, Gwalior & Jyoti Jain
Samaysar_Aastrav Adhikar_Padyanuvad Padyanubad induben dhanak
Samaysar_Aastrav Adhikar_Padyanuvad Samysaar Hindi Padyanubad Unknown
Samaysar_JeevAjeev Adhikar_Padyanuvad Samysaar Guj Padyanubad Unknown
Samaysar_Moksha Adhikar_Padyanuvad Padyanubad induben dhanak
Samaysar_Moksha Adhikar_Padyanuvad Samysaar Hindi Padyanubad Unknown
Samaysar_PunyaPap Adhikar_Padyanuvad Padyanubad induben dhanak
Samaysar_PunyaPap Adhikar_Padyanuvad Samysaar Hindi Padyanubad Unknown
Samaysar_Samvar Adhikar_Padyanuvad Padyanubad induben dhanak
Samaysar_Samvar Adhikar_Padyanuvad Samysaar Hindi Padyanubad Unknown
Yogsar_Padyanuvad Yogsaar Padyanubad Unknown